VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

Čl. I

Prevádzkovateľ portálu

 

 

Frogy, s.r.o., Veľká Okružná 26A, 010 01 Žilina

IČO: 44 749 007, DIČ: 2022825508, IČ DPH: SK2022825508,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 62545/L

(ďalej "Podnik")

 

 

Čl. II

Všeobecné ustanovenia

 

1.   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP“) ustanovujú pravidlá medzi obchodnou spoločnosťou Frogy, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom portálu smsbox.sk (ďalej len “Podnik”) a užívateľom tohto portálu a jeho online služieb (ďalej len “Užívateľ”).

 

2.   Užívateľom portálu je každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá využíva  služby portálu smsbox.sk. Portál je určený len pre firemných zákazníkov.

 

3.   Online službami sa pre potreby VOP rozumie prístup na portál smsbox.sk cez webový prehliadač a/alebo aplikačné programové rozhranie (API) a odosielanie SMS prostredníctvom tohto portálu. Online službami sa rozumejú aj ďalšie služby, ktoré budú v budúcnosti spustené a bude o nich Užívateľ informovaný dostupnými komunikačnými prostriedkami.

 

4.   Odosielateľom správy sa rozumie alfanumerický reťazec znakov.

 

5.   Podnik je oprávnený poskytovať Online služby. Rozsah podporovaných operátorov na Slovensku a v zahraničí je závislý od stavu externých systémov, ktoré nie sú v správe Podniku.

 

6.   Podnik sa zaväzuje umožniť Užívateľovi prístup k online službám pri splnení podmienok špecifikovaných v ďalších bodoch VOP.

 

7.   Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky stanovené podmienky.

 

 

Čl. III

Prístup k službe

 

1.   Prístup k službe je podmienený registráciou na portáli smsbox.sk.

 

2.   Pri registrácií je užívateľ povinný uviesť úplné a správne informácie o spoločnosti, ktorú zastupuje a je povinný tieto údaje udržiavať aktuálne. V prípade uvedenia nesprávnych údajov Užívateľ sám zodpovedá za škodu, ktorú týmto jednaním spôsobí Podniku alebo tretím stranám.

 

3.   Registrácia s použitím údajov cudzích fyzických alebo právnických osôb je zakázaná. Podnik si vyhradzuje právo okamžitého bezodplatného zrušenia takejto registrácie. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené takouto registráciou dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe alebo tretej strane, za tieto škody zodpovedá výlučne Užívateľ.

 

4.   Po úspešnej registrácii získa Užívateľ prístupové údaje k online službám, s ktorými musí narábať tak, aby nedošlo k ich vyzradeniu neoprávnenej osobe, alebo tretej strane. V opačnom prípade Podnik nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie online služieb.

 

5.   Osobné údaje získané pri registrácii slúžia výhradne pre potreby vystavenia daňových dokladov a pre interné marketingové potreby Podniku a nebudú poskytnuté tretím stranám.

 

6.   Aplikačné programové rozhranie (API) služby je prístupné na zabezpečenej adrese. Komunikácia s rozhraním služby je povinne šifrovaná certifikátom SSL/TLS, nezabezpečená komunikácia nie je možná.

 

  1. Užívateľ sa zaväzuje využívať online služby Podniku len v súlade s poskytnutou technickou dokumentáciou a vyvaruje sa akéhokoľvek jednania, ktoré môže byť považované za útok na technické prostriedky Podniku, a ktorého následkom by mohlo dôjst k výpadku alebo k obmedzeniu služby pre iných užívateľov.

 

8.   Užívateľ sa zaväzuje, že si na vlastné náklady implementuje API do svojho informačného systému v súlade s dodanou technickou dokumentáciou. Podmienky pre implementáciu API sú nasledovné: technológia umožňujúca volanie webovej služby cez protokol HTTP-SOAP.

 

 

Čl. IV

Identifikácia odosielateľa

 

1.   Pri odosielaní SMS má Užívateľ možnosť uviesť Odosielateľa správy. V prípade, ak odosielateľa neuvedie, bude použitý štandardný odosielateľ. Ak nie je stanovené inak, štandardným odosielateľom bude reťazec SMSBOX.SK.

 

2.   Všetky technické požiadavky Odosielateľa sú definované v technickej dokumentácii.

 

3.   Užívateľ musí vopred zaregistrovať odosielateľa správy cez Portál. Každý zadaný odosielateľ pred jeho prvým použitím podlieha schváleniu administrátorom Portálu. Podnik si vyhradzuje právo nepovoliť/zakázať použitie takého odosielateľa, ktorý je:

 

a.     nepravdivý, klamlivý, zavádzajúci, hanlivý, výhražný, vulgárny, obscénny alebo inak nezákonný,

 

b.     rasovo, etnicky alebo inak urážlivý alebo obmedzuje akúkoľvek menšinu,

 

c.     porušuje autorské práva

 

4.   Užívateľ sa zaväzuje, že v prípade uvedenia mobilného telefónneho čísla ako odosielateľa SMS toto telefónne číslo vlastní alebo je oprávnený ho použiť a umožní Podniku overiť toto vlastníctvo využitím dostupných technických prostriedkov.

 

 

Čl. V

Obsah SMS

 

  1. Za obsah SMS správ je výhradne zodpovedný Užívateľ.

 

  1. Užívateľ sa týmto zaväzuje, že:

 

a.   nebude rozosielať SMS, ktorých obsah je nepravdivý, klamlivý, zavádzajúci, hanlivý, výhražný, vulgárny, obscénny alebo inak nezákonný.

 

b.   nebude rozosielať prostredníctvom SMS obsah, ktorý je rasovo, etnicky alebo inak urážlivý alebo obmedzuje akúkoľvek menšinu.

 

c.    nebude rozosielať obsah, ktorý porušuje autorské práva.

 

d.   sa vyvaruje zasielaniu akéhokoľvek nevyžiadaného obsahu, nevyžiadanej reklamy alebo akejkoľvek inej formy zasielania SPAMu (§62 odsek 2 zákona č.351/2011).

 

e.   sa vyvaruje prenosu vírusov, červov, trójskych koňov a akéhokoľvek kódu, ktorý by mohol napadnúť počítačové systémy Podniku alebo Adresáta správy.

 

  1. Podnik odosielaný obsah SMS nijako nekontroluje, vyhradzuje si však právo kontroly v prípade dôvodných náznakov porušovania bodu V.2.

 

  1. Obsah SMS správ je na serveri Podniku uchovávaný len na dobu nevyhnutne nutnú pre odoslanie SMS do siete mobilného operátora.

 

5.   Prenášaný obsah a všetky dáta s tým súvisiace sa považujú za telekomunikačné tajomstvo podľa §63 zákona č.351/2011 v znení neskorších predpisov.

 

 

Čl. VI

Uchovávanie prevádzkových údajov

 

1.   Podnik uchováva všetky prevádzkové údaje v súlade s §58 zákona č.351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 

2.   Doba uchovávania týchto údajov je 6 mesiacov.

 

3.   Uchovávané údaje spolu s osobnými údajmi Užívateľa je Podnik povinný poskytnúť na základe písomnej žiadosti štátnym orgánom v súlade s §63 odsek 6 zákona č.351/2011 v znení neskorších predpisov.

 

 

Čl. VII

Platobné podmienky

   

1.   Online služby sú založené na princípe predplateného kreditu, na ich využívanie je potrebné mať na svojom kreditnom účte na Portáli dostatočnú výšku kreditu. Podnik umožnuje Užívateľovi zistiť aktuálnu výsku kreditu cez API, portál,  príp. inou online službou.

 

2.   Po registrácii môže získať Užívateľ štartovací kredit, ktorý je určený na odskúšanie služby. Štartovací kredit nie je nárokovateľný a Podnik nie je povinný ho prideliť.

 

3.   Objednávka kreditu môže byť realizovaná nasledovnými spôsobmi:

 

a.   elektronicky, prostredníctvom objednávkového formulára na portáli smsbox.sk

 

b.   zaslaním e-mailovej objednávky na adresu: objednavka@smsbox.sk

 

4.   Po obdržaní objednávky bude Užívateľovi zaslaná zálohová faktúra s fakturačnými údajmi tak, ako sú aktuálne uvedené v registrácii. Zálohová faktúra sa považuje za uhradenú až po pripísaní finančnej čiastky na účet Podniku.

 

5.   Po uhradení zálohovej faktúry bude Užívateľovi navýšený kredit o faktúrovanú sumu a elektronickou formou mu bude zaslaný daňový doklad - faktúra.

 

6.   Užívateľ može platbu vykonať bezhotovostným prevodom, cez online platobnú bránu alebo priamym vkladom na účet Podniku. Platbu je užívateľ povinný zadať tak, aby prípadné poplatky z transakcie boli zaúčtované na ťarchu Užívateľa. Pri použití online platobnej brány môže byť Užívateľovi faktúrovaný dodatočný poplatok za transakciu.

 

7.   Pri všetkých platbách je Užívateľ povinný uviesť správny variabilný symbol dôležitý pre identifikáciu platby Podnikom. Podnik nenesie zodpovednosť za oneskorené spárovanie platby Užívateľa v prípade nesprávne uvedených údajov.

 

8.   Zakúpený kredit nemá časové obmedzenie, je ho možné využiť kedykoľvek.

 

9.   V prípade ukončenia poskytovania služieb Podnikom bude nevyužitý kredit vrátený Užívateľovi.

 

10. Ceny online služieb sú stanovené cenníkom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje   právo na úpravu cien.

 

 

Čl. VIII

Reklamácie

 

1.   Reklamáciu je možné podať cez online formulár, alebo zaslať e-mailom na adresu info@smsbox.sk.

 

2.   Užívateľ môže podať reklamáciu nedoručených SMS do 30 dní odo dňa odoslania SMS. Podnik túto reklamáciu vybaví v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 30 dní od obdržania reklamácie od Užívateľa.

 

3.   Podnik negarantuje 100% doručiteľnosť správ v prípade, ak toto nedoručenie bude ovplyvnené stavom externých systémov a zariadení, ktoré nie sú v správe Podniku.

 

4.   V prípade zistenia oprávnenej reklamácie odoslaných SMS a pochybenia na strane Podniku bude Užívateľovi spätne navýšený kredit o cenu reklamovaných SMS.

 

5.   Reklamácie týkajúce sa dodatočnej opravy už vystaveného a odoslaného daňového dokladu v prípade pochybenia na strane Užívateľa nie sú možné. Užívateľ zodpovedá za uvedenie správnych údajov podľa čl. III, bod 2. VOP.

 

 

Čl. IX

Ostatné podmienky

 

1.   Užívateľ nemá nárok požadovať od Podniku ostránenie reklamných odkazov, bannerov, upútavok, alebo iných foriem reklamy, ktoré sa môžu objaviť na portáli smsbox.sk.

 

2.   Podnik neposkytuje záruku 100% dostupnosti online služieb v režime 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Je však v záujme Podniku, aby všetky online služby boli poskytované Užívateľom na najlepšej možnej úrovni.

 

3.   Podnik nenesie zodpovednosť za kvalitu prenosových trás internetu, za stav externých systémov jeho dodávateľov, technické vybavenie Užívateľa ani za zásah „vyššej moci“, ktorá môže ovplyvniť prevádzku online služieb.

 

 

Čl. X

Ochrana osobných údajov (GDPR)

 

1.    Podnik sa zaväzuje dodržiavať pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi uživateľov v súlade súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

 

2.    Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, akceptovaním VOP potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu:

·     meno,

·     priezvisko,

·     adresa,

·     e-mailová adresa

·     telefónne číslo

 

sú presné a pravdivé. V prípade ich zmeny je užívateľ povinný bezodkladne informovať Podnik.

 

3.    Uvedené osobné údaje budú použité na spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií.

 

4.    Spracovanie uvedených osobných údajov je zákonné a prebieha na základe právneho dôvodu z titulu plnenia zmluvy. Tým je zaručená zákonnosť spracovania osobných údajov. Pre tento účel spracovania Podnik nepotrebuje súhlas Užívateľa.

 

5.    E-mailovú adresu Užívateľa Podnik používa aj na zasielanie nasledovných prevádzkových informácií Užívateľovi:

 

                                    i.    informácia o navýšení kreditu

                                   ii.    upozornenie na zostatok kreditu  

 

6.    Pre zasielanie informácií o zmenách a novinkách v poskytovaných službách Podnik zasiela newsletter na poskytnutú e-mailovú adresu Užívateľa. Súhlas može Užívateľ udeliť/odvolať kedykoľvek v zákazníckej zóne portálu v sekcii Nastavenia. Nesúhlasom so zasielaním newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

 

7.    Webový portál smsbox.sk pre svoju správnu činnosť používa cookies, ktoré obsahujú len interné identifikátory nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky.

 

8.    Profilovanie užívateľa podľa čl. 4 GDPR na portáli Podniku nie je vykonávané.

 

9.    Podnik ďalej spracováva nasledovné prevádzkové údaje: Názov odosielateľa správy, Telefónne číslo adresáta, Čas odoslaniaČas doručenia správy, Stav doručeniaIP adresu zariadenia Užívateľa, z ktorej bola správa odoslaná. Spracovanie týchto údajov je nutné pre správne fungovanie služby a vybavenie reklamácií Užívateľov. Tieto údaje sú telekomunikačným tajomstvom podľa podľa §63 zákona č.351/2011 v znení neskorších predpisov a ich uchovávanie sa riadi príslušnými predpismi.

 

10.  Podnik prehlasuje, že osobné údaje osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít a nebudú poskytnuté tretím stranám.

 

 

Čl. X.2

Informácie o právach Užívateľa (GDPR)

 

1.  Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

·       Dotknutá osoba má právo získať od Podniku potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

2.  Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR

·       Dotknutá osoba má právo na to, aby Podnik bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracovania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

3.  Právo na vymazanie (zabudnutie) osobných údajov podľa čl. 17 GDPR

                Dotknutá osoba má právo na to, aby Podnik bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

1.         osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

2.         dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

3.         dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

4.         osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

5.         je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

6.         sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

4.  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR

       Dotknutá osoba má právo na to, aby Podnik obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

1.   dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Podniku overiť správnosť osobných údajov,

2.   spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

3.   Podnik už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

4.   dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Podniku prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

                    Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, Podnik informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

5.  Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR

·       Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Podniku, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Podnik, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.

 

6.  Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR

·       Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov. Podnik nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

·       Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

·       Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

7.  Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

8.  V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Podnik bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

 


Čl. X.3

Informácie pre Užívateľa (GDPR)

 

Podnik na základe ustanovení čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi nasledovné informácie:

1.   Kontaktné údaje Podniku sú uvedené v čl. 1 VOP. Podnik je možné kontaktovať na e-mailovej adrese info@smsbox.sk.

2.   Účel aj právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v čl. X.

3.   Zoznam osobných údajov je uvedený v čl. X.

4.   Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.

5.   Poskytnutie osobných údajov uvedených v čl. X, bod 2. je potrebné pre vznik vzmluvného vzťahu a poskytnutie služby.

6.   Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

 

1.   Akceptovaním týchto VOP Užívateľ potvrdzuje, že je riadnym právnym subjektom plnou právnou spôsobilosťou a porozumel všetkým bodom VOP.

 

2.   Akceptovaním týchto VOP vzniká medzi Užívateľom a Podnikom zmluvný vzťah.

 

3.   Užívateľ berie na vedomie, že v prípade závažneho porušenia podmienok VOP, a to najmä bodov III.3, III.7, IV.3, IV.4. a V.2 si Podnik vyhradzuje právo okamžitého zablokovania prístupu k Online službám.

 

4.   Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými predpismi SR.

 

5.   Podnik je oprávnený VOP zmeniť. 

 

6.   Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 25.05.2018.